Exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

Exekutor při zahájení exekučního řízení jako první postihne exekucí plat (mzdu) dlužníka. Exekuční srážky na mzdu znamenají přesné strhávané částky ze mzdy. V praxi to znamená, že každý měsíc bude dlužníkovi (povinnému) z platu strhávána soudem nebo exekutorem určená částka, která bude použita na splacení nejen samotného dluhu, ale i dalších nákladů exekuce.

U každé exekuce na plat musí být zachována základní nezabavitelná částka, která je stanovena zákonem. Pokud s dlužníkem žije manželka a nezaopatřené děti, nezabavitelné minimum se zvyšuje.

Kdo může provést exekuci na plat

Exekuční srážky ze mzdy může provést exekutor, soud, správce daně nebo správní úřad.

Co se počítá do mzdy

Do mzdy se započítávají proplácení přesčasů, pracovní odměny, různé bonusy, odstupné při ukončení pracovního poměru apod.

Zaměstnavatel a exekuce na plat zaměstnance

Zaměstnavatel je vždy povinen strhávat peníze ze mzdy (platu) od okamžiku, kdy si převezme exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy. Výši strhávané částky si vypočítá dle občanského soudního řádu, nebo o tento výpočet může zaměstnavatel požádat exekutorský úřad. Zaměstnavatel nemá právo exekuci na plat odmítnout.

Exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy se zasílá zaměstnavateli, dlužníku a věřiteli. Všechny strany musí být tedy o tomto kroku informováni.

Pokud plátce mzdy (zaměstnavatel) nesplní pokyny (odmítne strhávat mzdu), které mu byly nařízené soudem, exekutorem apod., a nestrhává zaměstnanci – dlužníkovi dohodnutou částku, může mu být udělena pořádková pokuta až do výše 50.000Kč.

Souběh exekucí na mzdu – více exekucí současně

Pokud dlužník (povinný) má souběžně více exekucí a je vydáno více exekučních příkazů na plat, který nařídí exekutor nebo soud, je postup strhávání ze mzdy následující

Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuční příkaz soudního exekutora o provádění srážek ze mzdy, exekuční příkaz správce daně k provedení srážek ze mzdy nebo příkaz k provedení srážek ze mzdy vydaný orgánem veřejné správy. Byla-li téhož dne plátci mzdy doručena rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

U exekuce na plat rozlišujeme, jestli je pohledávka předností nebo nepřednostní. Pokud má tedy dlužník více exekucí a některá z nich je přednostní pohledávka, je exekuce na plat nejprve prováděná ve prospěch této pohledávky. Pro přednostní pohledávky také platí trochu jiná pravidla pro výpočet exekuce na mzdu. Pro ostatní nepřednostní pohledávky, kde je nařízena exekuce na mzdu (plat) platí, že se peníze stržené ze mzdy dlužníka dělí rovným dílem. Nezáleží tedy na celkové výši jednotlivých pohledávek.

Jaké jsou předností pohledávky v případě exekuce

Přednostní pohledávky jsou určené zákonem č. 99/1963 Sb. v paragrafu § 279 písmeno 2. Mezi přednostní pohledávky pro případ exekuce na plat jsou tedy tyto:

–» pohledávky výživného
–» pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
–» pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy
–» pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
–» pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění
a důchodového zabezpečení
–» pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
–» pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte
svěřeného do pěstounské péče
–» pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
–» pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
–» pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
–» pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny,
poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013
v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

You may also like...