Exekuce nemovitosti, rady při exekuci bytu, domu pozemku

Exekuce nemovitosti

Při exekuci nemovitosti exekutorem si dlužník musí uvědomit, že čím dříve začne řešit daný problém, tím více ušetří. Prodlužování exekuce – exekuce nemovitosti, která může skončit i dražbou, je pouze navyšování konečného dluhu dlužníkovi. Poplatky za vykonání exekuce nemovitosti exekutorem (náklady exekuce + odměna exekutora + dražební poplatky) jsou astronomické a řídí se vyhláškou 330/2001 Sb.

Na co si dát pozor u exekuce
Dopis o nařízení exekuce, který vám exekutor zašle poštou, se má za doručený, i když jej vůbec nedostanete. Pokud exekutor pošle dopis na místo vašeho trvalého bydliště, i když bydlíte někde jinde, má se za doručený po uplynutí příslušné lhůty, který stanoví zákon.

Pokud dostanete informaci o zahájení exekuce, je nejlepším řešením ihned se spojit s exekutorem a to i v případě že nemůžete zaplatit celou dlužnou částku. Můžete tím ušetřit minimálně část nákladů exekuce, která by si vyžádala další kroky exekutora při provádění exekuce.

V případě, že jste dostali dopis od exekutora, ve kterém vás vyrozumí o uhrazení dluhu, začněte okamžitě jednat! Běží vám lhůta 30 dnů, kdy můžete takzvaným dobrovolným plněním snížit odměnu exekutora o 50%. Po uplynutí této doby je odměna exekutora v plné výši a navíc vám začnou naskakovat další náklady exekuce za každý úkon, který exekutor provede. Náklady exekuce a její výše se řídí vyhláškou 330/2001SB.

Pokud chcete bezplatně poradit, jak máte postupovat v případě exekuce nemovitosti, využijte telefonní linky 774864441 nebo napište na email: pujcky-nemovitosti@seznam.cz

Jak exekutor postupuje při exekuci nemovitosti
Provádět exekuci na nemovitost je oprávněn soudní exekutor, soud, finanční úřad. Exekuce nemovitosti znamená zablokování nemovitého majetku dlužníka exekutorem, a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu na prodej nemovitosti.

Zablokovat lze jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí (rodinné domy, byty v osobním vlastnictví, chaty, chalupy, pozemky, pole atd.). Zablokováním nemovitosti je znemožněno povinnému nakládat nebo převádět majetková práva.

Exekutor a jeho povinnost při exekuci nemovitosti
Exekutor má povinnost ze zákona zajistit veškerý majetek dlužníka, a to jak movitý, tak i nemovitý majetek, ze kterého by měl být uhrazen celkový dluh dlužníka u věřitele a dále náklady exekuce a odměna exekutora. Zablokování nemovitosti povinného se uskuteční usnesením soudu o nařízení exekuce, a to na základě vydaného exekučního titulu. V tomto usnesení je ustanoven exekutor, který je ve většině případů navrhnutým věřitelem. Exekutor na základě tohoto usnesení dostane pravomoc k vymáhání částky pro věřitele (jistiny + příslušenství), odměny exekutora a nákladů exekuce.

Po tom, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci a soud vyznačil doložku, je možné provést exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, který exekutor zasílá dlužníkovi, věřiteli a katastrálnímu úřadu.

Rozhodne-li se exekutor nemovitost vydražit v dražbě (pro exekutora je to nejsnadnější cesta jak z dlužníka dostat peníze), nechá exekutor zhotovit znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti. Tyto znalecké posudky nemovitosti jsou ve většině případů na spodní hranici tržního odhadu nemovitosti.

Dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem a musí určeného znalce nemovitosti vpustit do objektu nemovitosti, totéž platí i při obhlídce nemovitosti zájemci těsně před nařízenou dražbou.

Po tom, co znalec vyhotoví posudek, vydá exekutor dražební vyhlášku, ve které je uvedeno datum dražby, místo dražby, předmět dražby, odhad nemovitosti, vyvolávací cena – ta je v prvním kole dražby ve výši 3 ceny nemovitosti, ve druhém kole 1 ceny nemovitosti a další náležitosti dražební vyhlášky.

Dražební vyhláška nemovitosti
Dražební vyhlášku vydá exekutor, po tom co je ustanoven odhad dražené nemovitosti znalcem, kterého určil exekutor.

Dražební vyhláška je pak doručena:

dlužníku a manželovi dlužníka
věřiteli nebo věřitelům
osob s předkupním, nájemním, věcným právem k nemovitosti
osob, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
osob, které přihlásily vymahatelné pohledávky
finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna
katastrální úřad
obecní úřad (vyvěšení na úřední desku), obecní úřad obce, ve které se nachází dražená nemovitost (vyvěšení na úřední desku)
vyvěšení na úřední desku exekutorského úřadu
dále dražba je zveřejněna na portálu www.portaldrazeb.cz a na stránkách exekutorského úřadu
Končí dražbou nemovitosti exekuce pro dlužníka
V poslední době není výjimkou, že po vydražení nemovitosti exekutorem exekuce pro dlužníka nekončí! To jestli bude exekuce u dlužníka ukončena, závisí na tom, za kolik se nemovitost v dražbě vydražila a jestli vydražena částka je dostačující na pokrytí celkové exekuce.

V případě, že vydražená částka je nižší než celková exekuce, je v exekuci pokračováno (zabavením a dražbou movitých věcí, srážkami ze mzdy, obstavením účtu atd.) do té doby dokud není exekuce zaplacena.

You may also like...