Jaké změny nám přinesla novelizace exekučního řádu v roce 2013

Změny exekučního řádu a občanského soudního řádu od roku 2013

Od 1. Ledna 2013 vešla v platnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Některé nové změny jsou ku prospěchu dlužníků, jiné zvýší pravomoci exekutorům při vymáhání pohledávek. Zde uvádíme nejdůležitější změny.

Exekuce na účet manžela dlužníka

Od začátku roku 2013 může exekutor postihnout mzdu i účet manžela, který se na samotném dluhu nepodílel a o dluhu nemá ani ponětí. Jedná se asi o největší negativní změnu pro dlužníky v rámci exekucí. Tato změna prošla v rámci novely občanského soudního řádu bez povšimnutí i přes dřívější nesouhlas verdiktů Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud již několik let zastává názor, kdy exekucí může být postižen jen ten z manželů který si daný závazek (půjčka apod.) sjednal. To znamená, že na druhého manžela nesmí být nařízená exekuce a nesmí být exekucí postižen jak plat, tak i mzda druhého manžela. Ušetřeny zůstanou pouze zákonem vymezené sociální dávky.

exekuce na účet manžela Tato změna může znamenat dopad pro jednoho z manželů, kteří nemají s dluhem nic společného nebo s druhým manželem ani nežijí a nemají sebemenší ponětí o případných dluzích manžela.

Vymáhání přes soudní exekutory

Od roku 2001 do konce roku 2012 existovala takzvaná dvojkolejnost výkonu rozhodnutí a to na jedné straně pomocí soudního výkonu rozhodnutí (pomocí soudu) a na straně druhé jako exekuce vykonávaná pomocí soudních exekutorů (soukromých fyzických osob). Oba způsoby výkonu exekuce se řídily podle § 40 exekučního řádu a § 274 občanského soudního řádu.

Rozdíl spočíval v tom, že provedení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu zajišťuje soudní vykonavatel, který je zaměstnancem soudu a výkon rozhodnutí je zpoplatněno podle zákona o soudních poplatcích.

Na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí provádí exekuce soudní exekutor (soukromá fyzická osoba) podle exekučního řádu, náklady exekuce se řídí vyhláškou 330/2001 Sb. a platí je většinou sám povinný.

Nová právní úprava občanského soudního řádu s účinností od 1. ledna 2013 tuto dvojkolejnost výkonu rozhodnutí omezila. Novela jasně specifikovala, ve které situaci se má postupovat podle občanského soudního řádu a ve které podle exekučního řádu.

Po novele si budou moci věřitele vybrat jen ze dvou způsobů vymáhání a to pomocí exekuce prováděnou soudním exekutorem nebo pomocí správní exekuce (přes správní exekuci své pohledávky vymáhají úřady atd.)

Soudu především zůstanou vykonávat rozhodnutí, která se týkají nezletilých dětí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vymahatelnosti nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou nebo vykázání ze společného obydlí.

vymáhání přes sudní exekutory Za prvé se vytvořil monopol pro soukromé exekutory, kteří mají vysoké náklady a odměny, oproti méně nákladnému – soudnímu výkonu rozhodnutí! Výsledek – delší doba vymáhání pohledávky z důvodu vysokých odměn exekutora, zbytečné navyšování samotné exekuce, věřitel déle čeká na vymožení pohledávky z důvodu nákladů exekutora.

Předžalobní výzva

Předžalobní výzva je změna ku prospěchu dlužníků. Do konce roku 2012 nemusel věřitel informovat dlužníka o dluhu. Podle nových pravidel zákon stanoví povinnost věřitele kontaktovat dlužníka ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu.

Věřitel musí vždy odeslat předžalobní výzvu. K odeslání předžalobní výzvy, musí dojít nejpozději sedm dní před podání návrhu na zahájení exekučního řízení. V případě, že věřitel tuto povinnost nesplní, nebude mít nárok na náhradu nákladů soudního řízení a ponese je ze svého.

předžalobní výzva Tato novinka by měla sloužit k zamezení kšeftování s dluhy a několikanásobnému navýšení samotného dluhu v exekučním řízení. Obzvlášť může pomoci lidem, kteří se touto cestou dozvědí o existenci svého dluhu včas a chtějí dluh zaplatit

Při mobiliární exekuci povinnost pořizovat záznamy

Při provádění mobiliární exekuce (sepisování a zabavování movitých věcí) na žádost dlužníka, člena domácnosti nebo majitele neoprávněně zabavovaných věcí musí provádějící exekutor pořizovat videozáznam. Exekutor vždy může pořídit záznam a to i bez souhlasu zúčastněných osob.

mobiliární exekuce Pořízený videozáznam by měl odradit jak exekutora, tak i dlužníka od protizákonného jednání a v případě soudního sporu posloužit jako důkazní materiál. Změna je důležitá pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s dlužníkem a s exekucí nemají nic společného a při provádění mobiliární exekuce je sepisován jejich majetek a to i přesto, kdy je na místě jasně prokázáno, že nepatří do vlastnictví dlužníka.

Exekuce i bez rozhodnutí soudu – odlehčení soudu

Exekutor po tom co dostane exekuční návrh od věřitele, ho po odstranění případných vad postoupí exekučnímu soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu má dlužník místo trvalého pobytu. Exekuční soud poté daného soudního exekutora pověří jejím provedením, jestliže jsou splněny všechny zákonné předpoklady.

exekuce bez soudu Exekuce samotná je citelný zásah do práv občanů a o jejim rozhodnutí by měl posuzovat samotný soud a ne exekutor, který je finančně zainteresovaný na vymožení exekuce.

Slučování exekucí

Významnou změnou jak snížit dopady exekučního řízení je spojování exekucí, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu.

Slučovat se přitom budou jak exekuce vedené pod jedním exekutorským úřadem nebo exekuce, které řeší různí exekutoři a to na návrh dlužníka. Zde se bude jednat o pohledávky za černou jízdu v hromadných prostředcích apod.

slučování exekucí Ušetření na nákladech exekuce u dlužníka.

Limity pro cestovné k dlužníkovi

Změna stanoví limit pro náklady na cestu exekutora k dlužníkovi. Změna má zabránit neúměrnému navyšování nákladů, které mu je v exekučním řízení vystaven dlužník. Takové opatření má zabránit tomu, aby si exekutor například z Prahy, provádějící exekuci v Brně, neúčtoval osm tisíc korun navíc.

limity cestovného snížení nákladu exekuce

Vracení neoprávněné zabavené věci u mobiliární exekuce

Po dohodě s majitelem (neprávem zabavené věci exekutorem), budou mít exekutoři povinnost vracet neoprávněně zabavenou věc na místo, odkud ji vzali.

vracení neoprávněné zabavené věci u mobiliární exekuce Změna, která má zabránit neoprávněnému zabavování věcí, které nepatří do vlastnictví dlužníka, ale slouží jako nátlak na zaplacení exekuce, buď členy domácnosti, nebo samotným majitelem neprávem zabavované věci!

Prodloužení lhůty u dobrovolného plnění z 15 dní na 30 dní

Novelizací dochází také k prodloužení lhůty pro dobrovolné plnění dluhu, která se po zaslání výzvy soudním exekutorem protáhne z 15 na 30 dní. V případě, že dlužník uhradí ve lhůtě svůj dluh, odměna exekutora je pouze ve výši 50 procent.

Dražba družstevních bytů, členských práv v bytovém družstvu

Velmi významná změna ku prospěchu dlužníka a věřitele! Od roku 2013 se budou dražit i členská práva v bytových družstvech!

V případě, kdy dlužník vlastní družstevní byt a exekutor mu obstaví členská práva, může exekutor členská práva vydražit. Vydržená částka bude daleko vyšší než před rokem 2013, kdy hodnota členských práv byla stanovena podle vypořádacího podílu dle obchodního zákoníku ve výši anuity.

dražba družstevní bytů Nemělo by se stát, kdy dlužník přichází o družstevní byt v hodnotě i 2.000.000 za neuvěřitelných 30.000,-Kč (dle anuity) a někdy i méně!

Dlužíte na alimentech – přijdete o řidičský průkaz

Exekutoři nově získají možnost odebrat neplatičům alimentů řidičský průkaz. Výjimku z tohoto pravidla by tvořili řidiči motorových vozidel, kteří řidičský průkaz potřebují pro získávání peněz na živobytí (řidiči z povolání atd.).

STOP zabavování domácích zvířat

Exekutoři od nového roku nesmí zabavovat domácí zvířata (psy, kočky apod.). Změna se však netýká hospodářských zvířat nebo zvířat v zájmovém chovu.

Exekuce formou správy (pronájmu) nemovitostí

Novinka, kdy dlužník si může exekuci splácet z pronájmu nemovitostí, tímto může zamezit dražbě nemovitostí.

You may also like...