Exekuce registr

Co je centrální evidence exekucí?
Co najdete v registru exekucí?

Registr exekucí

Registr exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád, dále jen EŘ). Centrální evidence exekucí shromažďuje veškeré údaje o provedených, ale i nedokončených exekucí na území České republiky.

Centrální registr dlužníků je systém, který eviduje navíc dlužníky, u kterých nejsou pohledávky zatím soudně rozhodnuty, případně jsou žalovány. Dále pak to jsou pohledávky v exekuci nebo v šetření Policie České republiky.

Co se dozvíte z registru exekucí

Registr exekucí především umožňuje zjišťovat aktuální informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétního člověka nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

V registru exekucí najdete

–» usnesení soudu o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce
–» usnesení soudu o zastavení exekuce
–» usnesení soudu o odkladu exekuce
–» název dlužníka, jeho právní forma, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní údaje
–» identifikační údaje exekutora
Co exekutoří do registru zapisují

Do registru exekucí zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce, usnesení soudu o zastavení nebo odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu exekučního spisu. Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o exekuci jsou z registru exekucí vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce atd.)

Registr neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Centrální evidence exekucí je dostupná na adrese www.ceecr.cz

You may also like...