Co je to exekuce a způsoby jakým lze exekuci provést

Exekuce

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka ve prospěch věřitele, případně exekuce může sloužit v donucení splnění jiné povinnosti – odebráním věci, provedením práce a výkonu, vyklizením, rozdělením společné věci.

Účastnící exekučního řízení jsou

–» Oprávněný – věřitel
–» Povinný – povinným je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či manžel. Pokud jsou
exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je
účastníkem exekučního řízení i manžel povinného.
Exekuce znamená výkon exekučního titulu, kterým může být

–» vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti
nebo postihuje majetek
–» vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo
nebo postihuje majetek
–» vykonatelný rozhodčí nález
–» vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci
–» notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu
–» jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon
Neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nařízením exekuce je postihován celý majetek povinného. Povinný nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou absolutně neplatné!

Jakým způsobem lze exekuci provést

Samotnou exekuci lze provést jen způsobem, který umožňuje zákon 120/2001 Sb. Exekuci lze provést buď jedním způsobem, nebo kombinací více způsobů.

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

Způsoby provedení exekuce závisí čistě na samotném exekutorovi.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

–» srážkami ze mzdy a jiných příjmů
–» přikázáním pohledávky
–» prodejem movitých věcí a nemovitostí
–» postižením podniku
–» zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
–» správou nemovitosti
–» pozastavením řidičského oprávnění
Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Takovou exekuci lze provést

–» vyklizením
–» odebráním věci
–» rozdělením společné věci
–» provedením prací a výkonů
Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.

You may also like...