Rady jak se bránit v případě pochybení exekutora

Co může exekutor

Exekutor nejčastěji jako první u dlužníků zajistí peníze na jejich účtu, úspory na stavebním spoření nebo životním pojištění, akcie atd. V případě, že to nepostačí na uhrazení exekuce, exekutor provede exekuci na plat – začne strhávat část výplaty až do nezabavitelného životního minima. Tady je vše v pořádku, protože provádí exekuci na skutečný „majetek“ dlužníka.

Problém nastává, kdy exekutor začne provádět mobiliární exekuci – exekuci movitých věcí, která spočívá v zabavení movitého majetku, který nemusí být ve vlastnictví dlužníka!

Exekutor má totiž právo vstoupit do jakéhokoliv bytu – místnosti, u kterého má podezření, že by se v něm mohly nacházet věci dlužníka a to bez ohledu na to jestli má v daném objektu trvalý pobyt nebo ne. Exekutor provede exekuci movitých věcí, zabaví skoro všechny věci v domácnosti (televizi, sedačku, mikrovlnou troubu, auto, motorku atd.). Exekutor prakticky zabavuje vše, co najde v místě, kde se dlužník nachází nebo tam kde má podezření, že má dlužník svůj majetek, přitom se jaksi zapomíná, že zabavené věci nemusí být ve vlastnictví dlužníka.

Toto kontroverzní ustanovení (které je mimochodem v rozporu s ústavou zaručenou nedotknutelností obydlí a ochranou vlastnictví majetku) tak umožňuje exekutorovi vstoupit v podstatě kamkoliv a to i bez přítomnosti policie!

Listina základních práv a svobod

Článek 12:

Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí
Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
Podle nálezu Ústavního soudu je možné domovní svobodu porušit „jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných“. Do tohoto výčtu by rozhodně neměla spadat exekuce uvalená na majetek jiné osoby.

Rady v případě návštěvy exekutora

Pokud dlužník nežije v domácnosti sám, dochází při mobiliární exekuci i k zabavení majetku dalších osob, kteří žijí ve společné domácnosti s dlužníkem a kteří nemají s exekucí nic společného.

Potom je bohužel na vlastníkovi tohoto majetku, aby svá práva hájil. Měl by přitom postupovat přinejmenším stejně razantně jako exekutor při zabavování majetku! Jakýmkoliv otálením, nebo naopak neuváženým jednáním si však může způsobit spoustu nepříjemností!

Především je třeba si uvědomit, že soudní exekutor je při výkonu soudního rozhodnutí vybaven značnými pravomocemi a má statut veřejného činitele. Bráněním ve výkonu jeho činnosti si tedy můžete způsobit značné problémy. Například vstup do vašeho bytu si může v krajním případě vynutit i násilím, tedy s asistencí zámečníka, popř. i policie. To ale rozhodně neznamená, že byste hned měli vpustit do svého bytu každého, kdo bude tvrdit, že je exekutor, a nechat ho z bytu odnést, co se mu zlíbí!

Jak postupovat v případě návštěvy exekutora

1. Zazvoní-li u vás doma osoba, která se představí jako exekutor a bude se dožadovat vstupu do vašeho bytu, aby sepsal a zabavil majetek, který se tam nachází, okamžitě požadujte, aby vám prokázal svou totožnost služebním a nejlépe i občanským průkazem. Dále požadujete předložení soudního rozhodnutí o nařízení exekuce a exekučního příkazu, na jehož základě se vstupu do vašeho bytu domáhá. Opište si jméno exekutora a číslo služebního průkazu – důležité v případě právního sporu!

2. Pokud nebude ochoten prokázat svoji totožnost, nebo budete mít jakékoliv pochybnosti, okamžitě volejte linku 158 a požádejte o pomoc. Policie by měla přijet v každém případě. Odmítne-li však setrvat po celou dobu, kdy u vás exekutor bude úřadovat, zkuste si zajistit – třeba telefonicky – přítomnost nějakého důvěryhodného svědka (souseda nebo známého). Zároveň trvejte na sepsání stručného zápisu, v němž upozorníte na skutečnost, že zabavování vašich věcí pokládáte za neoprávněné.

3. V případě, že je bohužel z jejich strany vše v pořádku, nezbývá vám nic jiného, než je vpustit dovnitř. Umožňuje-li to stav vašich financí, navrhněte exekutorovi možnost uhradit exekučně vymáhanou částku nebo její poměrnou část v hotovosti (samozřejmě proti potvrzení)

4. Bude-li exekutor trvat na sepsání a zabavení majetku, nemůžete mu v tom zabránit. Exekutor musí všechny věci sepsat a odvést. V tomto případě však trvejte na přesném popisu všeho, co je zabavováno. Nejlepší je pořídit si i fotodokumentaci, z níž bude patrné jaká věc a v jakém stavu vám byla zabavena. Vše řádně kontrolujte s ním a nechte si vystavit kopii jim podepsanou!!! Na řeči typu „soupis vám pošleme“ NEBERTE ZŘETEL. Exekutor vám kopii soupisu věcí musí vydat ihned. Zároveň exekutorovi předložte doklady osvědčující vaše vlastnické právo k zabavovaným věcem a trvejte na stručném zápisu o tom, že mu byly předloženy. Originály těchto dokladů však nedávejte z ruky. Zároveň trvejte na sepsání stručného zápisu, v němž upozorníte na skutečnost, že zabavování vašich věcí pokládáte za neoprávněné.

5. Exekutor nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému dle §68 zákona 286/2009 Sb.! V případě, že chce takové věci sepsat, volejte policii a podejte na něho stížnost pro porušení zákona.

6. Z exekuce jsou vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nelze tak postihnout zejména běžné oděvní svršky, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, také hotovost do dvojnásobku životního minima, aktuálně 6.252,- Kč, dříve bylo jen 1.000,-Kč. Také nelze zabavit věci, které povinný – podnikatel – výkonu své podnikatelské činnosti, což neplatí pro případ vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem k takovým věcem. Dojde-li k sepsání takových věcí, může se povinný bránit – do 15 dnů podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.

7. V případě, že jste majitelé sepsaných věcí a nejste povinní, podejte u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o tom dozvěděli. K návrhu současně připojte důkazy o svém vlastnictví. Pokud Vám exekutor nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce u soudu, který exekuci nařídil. O tomto postupu by Vás měl poučit exekutor. Od podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat. V případě soudního výkonu rozhodnutí podejte přímo vylučovací žalobu u soudu.

Jak se zachovat v případě, že naleznete vystěhovaný byt?

Exekutor si může zjednat přístup do vašeho bytu i bez vaší přítomnosti a dokonce přítomnosti policie. Rozhodne-li exekutor o provedení exekuce prodejem věcí movitých, lze očekávat, že zvolí právě tento způsob. Náklady na zpřístupnění bytu stejně naúčtuje dlužníku a bez přítomnosti majitele bytu se tak vyhne konfliktům při zabavování věcí. Po návratu domů na vás tedy může čekat nepříjemné překvapení v podobě oznámení o provedení exekuce na dveřích a vyměněného zámku. Nepodaří-li se vám exekutora kontaktovat a získat vyměněný klíč, nezbude vám nakonec nic jiného, než se do vlastního bytu dostat opět s pomocí zámečníka.

V každém případě zavolejte policii a to bez ohledu nato jestli exekuce byla oprávněna čí nikoliv. Přinejmenším tak získáte úřední protokol o tom, že u vás došlo k mimořádné události, při níž zmizela část vašeho majetku a případně vám vznikla i další škoda např. na vybavení bytu. Stav bytu a jakákoliv jeho poškození se v každém případě vyplatí fotograficky zdokumentovat, popřípadě si přizvat svědka, který bude ochoten vám v případě potřeby pomoci svým svědectvím.

Dalším důležitým krokem, je nejlépe oslovit právníka za účelem podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Musíte si zajistit přesný soupis věcí, které z bytu zmizely. Není-li exekuce nařízena proti vám, exekutor vám není povinen seznam zabavených věcí poskytnout! Nejste-li totiž v exekučním řízení v pozici povinného, nejste účastníky řízení a nemáte tedy právo nahlížet do spisů. Bude proto jen na vás, abyste si sami udělali jasno o tom, jaké věci vám byly zabaveny.

Rovněž na vás bude, abyste prokázali své vlastnické právo k zabaveným věcem, o jejichž vrácení budete usilovat. Učinit to můžete nejlépe kupními či darovacími smlouvami, účtenkami nebo alespoň prohlášením svědků. Se soupisem zabavených věcí a doklady o jejich vlastnictví pak neprodleně požadujte u exekutora, aby vám je vrátil. Pokud odmítne, požadujte, aby o vašich požadavcích a důvodech jejich odmítnutí byl sepsán stručný zápis. Odmítne-li exekutor i to, požádejte exekutora o vrácení zabavených věcí písemně doporučeným dopisem s doručenkou.

Prokázání vlastnického práva u exekucí

Dluhy, tj. částky určené soudem, by měl vymáhat jen po dlužnících. Praxe je ovšem taková, že majetek exekutoři zabavují bez ohledu na to, jestli je ve vlastnictví dlužníka nebo ne.

Záminkou je obvykle společná domácnost s dlužníkem. Podle zákona je postižený (nevinně okradený) povinen doložit vlastnictví majetku. To je v mnoha případech nemožné – kdo z vás schovává od věcí doklady po záruční době? I v případě, že máte od zabavené věci doklad – paragon a není na něm uvedeno vaše jméno, exekutor to nemusí uznat!

Tato praxe odporuje principu římského a současného evropského práva, které říká In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) a z něhož vychází i další princip presumpce neviny. Presumpce neviny je uvedena v Listině základních práv a svobod v oddílu Právo na soudní a jinou právní ochranu. Tato listina, jako součást ústavy, je nadřazená veškerým zákonům. Není povinností občana dokazovat svou nevinu (ani třeba dokládat vlastnictví), ale je to povinností státu či jemu pověřených orgánů.

Závěrem je nutno říct „v dnešní době lze těžko vymoci dluhy, ale exekutoři si nemůžou vymáhání ulehčovat a profitovat na úkor nevinně okradených lidí“.

Domáhejte se svých práv soudně!

Není-li s exekutorem rozumná řeč, nebo prostě vaší argumentaci neuvěří nebo nechce uvěřit, nezbude vám nic jiného, než se svých práv domáhat u soudu, který exekuci nařídil. Chcete-li být úspěšní, musíte to udělat neprodleně a formálně i věcně správně, což se vám bez asistence advokáta nemusí podařit. Stačí totiž, aby například tzv. vylučovací (excindační) žaloba byla podána proti exekutorovi místo proti oprávněnému a soud ji po vznesení námitky nedostatku pasivní legitimace zamítne!

Důležité je také vědět, že vylučovací žalobu podle § 267 občanského soudního řádu je oprávněn podat jen vlastník či spoluvlastník zabavených věcí. Nemůže ji tedy podat například ten, kdo měl věc vypůjčenou nebo ji třeba užíval na základě nájemní smlouvy.

Žalobu, kterou by místo vlastníka podal nájemce nebo jiná osoba, by soud zamítl. V žalobě je třeba mj. označit exekuční řízení, kterého se týká, a uvést přesný soupis majetku, jehož vyloučení se domáháte. Vaše tvrzení o vlastnickém právu k zabaveným věcem přitom musí být doloženo.

Podání vylučovací žaloby byste rozhodně neměli příliš odkládat, protože stihne-li exekutor zabavené věci prodat, nelze se již jejich vrácení vylučovací žalobou domáhat. Požadovat v tomto případě můžete jen výnos z prodeje, který však nejspíš bude představovat pouhý zlomek hodnoty zabavených věcí. Potom by vám nezbylo nic jiného, než se domáhat náhrady škody. O podání vylučovací žaloby byste měli prokazatelně vyrozumět exekutora. Platí totiž, že do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být v žalobě uvedený majetek prodán.

Pro úplnost je třeba dodat, že podáním vylučovací žaloby bude zahájeno samostatné soudní řízení, byť s exekučním řízením přímo související. Pro jistotu je tedy vhodné zároveň s podáním vylučovací žaloby požádat soud, který exekuci nařídil, o její odložení v části týkající se majetku uvedeného ve vylučovací žalobě. Soud pak zpravidla provádění exekuce v tomto rozsahu do skončení řízení o vylučovací žalobě odloží. Pokud nakonec soud vylučovací žalobě vyhoví, exekuční řízení ohledně předmětného majetku zastaví.

Smutnou skutečností však je, že soudní řízení v Česku trvají neuvěřitelně dlouho. I projednávání vylučovací žaloby se s odvoláními může klidně protáhnout na několik let, během nichž budou zabavené věci uloženy někde ve skladu. Otázkou je, zda i v případě, že se protiprávně zabavené věci svému majiteli nakonec vrátí, budou po takovéto době ještě vůbec k použití.

Podejte stížnost na exekutora a požadujte náhradu škody

Exekutor zodpovídá za škodu, kterou při výkonu exekuční činnosti způsobil on sám nebo jeho zaměstnanci. Ze zákona je pro tento případ povinně pojištěn a za škodu jím způsobenou ručí i stát. Pokud vám v souvislosti s prováděním exekuce vznikne škoda a budete schopni její vznik a výši doložit, máte velkou šanci na získání přiměřeného odškodnění.

Právě pro tento případ se vám budou hodit protokoly, fotodokumentace, svědecká prohlášení atd. Požadovat můžete nejen škodu vzniklou na zabaveném majetku, ale například i náklady na opravu dveří, výměnu zámku, cestovné, ušlou mzdu nebo dokonce i náhradu za psychickou újmu.

Náhrady škody se můžete domáhat jak na soudním exekutorovi, tak na státu. Přitom lze předpokládat, že se to opět neobejde bez soudního sporu a pomoci advokáta. Bohužel to tedy znamená další náklady a další zdlouhavé soudní řízení. Schůdnější by přitom mohlo být spíše domáhat se náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. S uplatněním nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je však třeba také příliš neotálet, protože se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, v případě nemajetkové újmy však již za 6 měsíců.

Na exekutora můžete podat stížnost:

Exekutorské komoře na základě projednání stížností její kárnou komisí může být exekutor, který postupoval protiprávně nebo např. překročil své pravomoci, postižen napomenutím, pokutou nebo odvoláním.
Policii ČR nebo na státní zastupitelství- podat trestní oznámení pro porušování domovní svobody a poškozování cizích práv. Počítejte však s tím, že veškerá svá tvrzení budete muset v obou případech dokázat.
Ministerstvo spravedlnosti – zde se rovněž můžete obrátit se stížností, ministerstvo spravedlnosti, ze zákona vykonává nad činností soudních exekutorů státní dohled.

You may also like...