Kolik stojí exekuce, náklady na vymožení exekuce, exekučního řízení

Důležité rady pro dlužníky, jak snížit exekuci!

Pokud exekutor povinného (dlužníka) písemně vyzval k dobrovolnému splnění povinnosti (zaplacení exekuce), kterou povinnému (dlužníkovi) ukládá exekuční titul a k úhradě nákladů exekuce a dlužník dobrovolně ve lhůtě do 30 dní vše uhradí, náleží exekutorovi odměna pouze ve výši 50%!

V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacením peněžité částky činí odměna 30 % odměny vypočtené podle obecných pravidel pro výpočet odměny exekutora podle způsobu provedení exekuce.

Chcete-li snížit exekuci, na nic nečekejte a ihned nás kontaktujte!
Běží Vám 30 denní lhůta, do které máte možnost snížit odměnu exekutora o 50%!
Neplaťte více, než musíte!

Podle čeho se řídí náklady exekuce – exekučního řízení

Náklady exekuce, exekutora se řídí vyhláškou 330/2001 Sb. ministerstva spravedlnosti ze dne 5.9.2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Vyhláška 330/2001 Sb. znění účinné od 1.1.2013 obsahuje

–» Obecná ustanovení (§ 1-4)
–» Výkon exekuční činnosti (§ 5-15) – Odměna za výkon exekuční činnosti (§ 5-12)
–» Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností (§ 13-15)
–» Právní pomoc (§ 16)
–» Sepisování exekutorských zápisů a přijímání věcí do úschovy (§ 17)
–» Jiná činnost na základě pověření soudu (§ 18-22a)
–» Provedení dražby (§ 23)
–» Činnost správce podniku (§ 24)
–» Pojištění odpovědnosti za škody (§ 25)
–» Ustanovení společná a závěrečná (§ 26-28)
1. Odměna exekutora dle § 1

Soudní exekutor vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen „dobrovolná dražba“). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.

V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.

2. Náhrada hotových výdajů dle § 2

V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.

3. Smluvní odměna dle § 3

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

4. Odměna správce dle § 4

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

5. Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky dle § 5

Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

6. Sazby pro výpočet odměny dle § 6

Odměna činí vždy nejméně 3000,-Kč

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí
do 3 000 000 Kč základu ……………………………………………….. 15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu …………………. 10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu …………………… 5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu …………………. 1 %.

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

7. Odměna za exekuci vyklizením dle § 7

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

8. Odměna za exekuci odebráním věci dle § 8

Odměna exekutora za exekuci odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

9. Odměna za exekuci rozdělením společné věci dle § 9

Výše odměny exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

Odměna exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

10. Odměna za exekuci provedením prací a výkonů dle § 10

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

11. Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti dle § 11

Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna

ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,
ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení
peněžité částky.
Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož oprávnění zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení.

Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 5 dotčeny.

12. Záloha na náklady exekuce dle § 12

Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor.

13. Náhrada hotových výdajů dle § 13

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

14. Náhrada za ztrátu času dle § 14

Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

15. Náhrada za doručení písemností dle § 15

Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností. Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

You may also like...